Informace pro pacienty o ochraně osobních údajů

Praktlek s.r.o, se sídlem Neklež 3, Brno, 62800, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011sb., o zdravotních službách.

Povinnost společnosti: V souladu s poskytováním zdravotních služeb jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje nezbytné k poskytování těchto služeb. Váš přímý souhlas jsme povinni odebírat jen v případě, pokud budeme shromažďovat informace nad rámec nezbytných údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme: Údaje vedené o Vás ve zdravotní dokumentaci, obsahují zejména informace k identifikaci osoby, dále případné diagnózy, informace o provedených vyšetřeních a jejich výsledcích, laboratorní výsledky, informace o léčivech případně o léčebných prostředcích. Vaše osobní data shromažďujeme výhradně k potřebě poskytování zdravotních služeb. Dále jsme povinni Vaše osobní data sdělit při vykazování zdravotní péče, popřípadě daňových informací nebo při hlášení do zákonem stanovených registrů.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme: Pouze institucím, které mají oprávnění k nahlížení do této dokumentace, podložené zákonnou normou. Všechny osoby oprávněné k nahlížení do osobních údajů mají rovněž povinnost ochrany a povinné mlčenlivosti osobních údajů.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje uchováváme: Osobní údaje uchováváme dle zákonných norem. Zejména dle zákona č. 98/2012sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanovuje nezbytnou dobou uchovávání a archivaci osobních údajů. Dále lze odkázat na zákon o účetnictví a daňových povinnostech. Rovněž tyto údaje jsou uchovávány nezbytně nutnou dobu a následně odbornou firmou skartovány.

Vaše práva o schraňování osobních údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům. Rovněž máte právo na změnu osobních údajů, jestliže se domníváte, že nejsou vedeny správně. Rovněž máte právo na výmaz dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Nemáte právo požadovat výmaz osobních údajů nezbytných k poskytování zdravotních služeb a údajů, které jsou vedeny dle zákonné povinnosti. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou vedeny v rozporu se zákonným nařízením a dochází k porušení práv a předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 1700, Praha.

Praktlek s.r.o.

Neklež 3, Brno 62800